Dokumentacja cen transferowych

Od 2017 roku podatnicy CIT / PIT mają nowe obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi - skorzystaj z naszego wsparcia w opracowaniu dokumentacji cen transferowych.

W ramach kompleksowej usługi doradczej w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, świadczonej przez zespół ekspertów naszej Kancelarii, oferujemy:

 • audyt podmiotów pozwalający na określenie zakresu i rodzaju transakcji wymagających sporządzenia dokumentacji podatkowej (usługa nieodpłatna dla Klientów kancelarii),
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie opracowania dokumentacji cen transferowych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

Nasze usługi świadczone są przez doświadczony zespół biegłych rewidentów, doradców podatkowych, analityków biznesowych oraz konsultantów, którzy przedstawią Państwu między innymi:
 
 • analizę w zakresie rodzaju i przedmiotu transakcji (zdarzeń) wymagających sporządzenia dokumentacji podatkowej,
 • opis przebiegu transakcji,
 • analizę funkcjonalną transakcji,
 • analizę ryzyka związanego z realizacją transakcji,
 • analizę w zakresie zaangażowania kapitałowego / majątkowego stron transakcji,
 • opis i uzasadnienie realizowanej strategii gospodarczej,
 • pogłębioną analizę danych porównawczych (adekwatnie do typu zidentyfikowanych transakcji),
 • wybór metodyki kalkulacji dochodu stron transakcji wraz z uzasadnieniem,
 • analizę organizacyjno-finansową transakcji, wraz z uzasadnieniem sposobu kalkulacji cen.
Szczegółowych informacji o usłudze udzielają:

dr Jarosław Kilon, Dyrektor Zarządzający Kancelarii, tel. 602 327 144
Grzegorz Jarosiewicz, Doradca Podatkowy, tel. 785 853 212

 

Doradztwo podatkowe

Podstawowym celem świadczonego przez nas doradztwa podatkowego jest pomoc klientom we wszystkich aspektach działalności, na które ma wpływ prawo podatkowe.

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:
 • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi,
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm.

Planowanie podatkowe

Poprzez usługę planowania podatkowego pomagamy w efektywnym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Podatki są widocznym elementem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Efektywne zarządzanie finansami każdego przedsiębiorstwa musi zatem obejmować odpowiednie nimi zarządzanie.

Odpowiednio wdrożone rozwiązania optymalizacyjne przyczyniają się do obniżenia efektywnej stawki podatkowej, nawet poniżej obowiązującej stawki nominalnej, a to jest celem efektywnego planowania podatkowego.

W skład tej usługi wchodzi:
 • identyfikacja najistotniejszych obszarów wpływających na efektywność rozliczeń podatkowych,
 • planowanie amortyzacji podatkowej,
 • działania typu "cost segregation",
 • operacje typu "sale and lease back",
 • podwyższenie bazy kosztowej i podstawy amortyzacji środków trwałych (tzw. step-up),
 • strukturyzacja aktywów i pasywów,
 • wykorzystanie możliwości oferowanych przez korzystniejsze niż polska jurysdykcje podatkowe,
 • zmiana formy prawnej prowadzonej działalności,
 • tworzenie funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest usługą która ma na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków.

Audyt podatkowy pozwala na wychwycenie możliwych oszczędności podatkowych, a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie audytu podatkowego polega na badaniu przez specjalistów prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych.


Niniejsza usługa obejmuje badanie prawidłowości danych, tj. ich zgodności z obowiązującym dane przedsiębiorstwo prawem, a także badanie prawidłowości kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Kancelaria realizuje projekt pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B e-Buchalter integrującego procesy biznesowe Kancelarii Księgowo-Podatkowej

czytaj więcej