Zarząd

Eliza Sacharczuk

Biegły rewident nr ewid. 9485, wykształcenie wyższe. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik wielu szkoleń, kursów i konferencji w zakresie finansów i rachunkowości. W 2000 ukończyła aplikację na biegłego rewidenta.
 • Uczestniczy w licznych badaniach i weryfikacjach sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) podmiotów gospodarczych.
 • Posiada doświadczenie w badaniu wykorzystania środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej.
 • Autor ekspertyz i opinii w zakresie wyceny udziałów spółek prawa handlowego.
 • Wykładowca studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.
W naszej firmie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Piotr Beszterda

Biegły rewident nr ewid. 11102, wykształcenie wyższe. Absolwent Matematyki Finansowej na Wydziale Matematyczno-Fizycznym oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów przedsiębiorstw na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnik wielu szkoleń, kursów i konferencji w zakresie finansów i rachunkowości. W 2007 ukończył aplikację i uzyskał dyplom biegłego rewidenta oraz Kurs Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej oparty na programie ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).
 • Uczestniczy w licznych badaniach, przeglądach śródrocznych i weryfikacjach sprawozdań finansowych (jednostkowych i skonsolidowanych) podmiotów gospodarczych (w tym spółek giełdowych).
 • Posiada doświadczenie w badaniu wykorzystania środków pomocowych pochodzących z Unii Europejskiej. Autor ekspertyz i opinii w zakresie wyceny przedsiębiorstw (udziałów, akcji).
 • Wykładowca kursów dotyczących zagadnień związanych z MSR/MSSF.
 • Doktorant (przewód doktorski o tematyce związanej z wyceną przedsiębiorstw) na Wydziale Ekonomicznym UwB.
 • Wykładowca studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, w zakresie wyceny wartości firmy i majątku.
 • Współpracował ze Szkołą Giełdową GPW w Warszawie Ośrodek w Białymstoku w zakresie IPO po kapitał na giełdę – wprowadzenie i funkcjonowanie spółki na giełdzie papierów wartościowych.
 • Asystent w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.
 • Autor licznych publikacji z zakresu finansów i wyceny przedsiębiorstw.
W naszej firmie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.