Audyt wykorzystania środków unijnych

Głównym celem audytu jest uzyskanie dowodów pozwalających na jednoznaczną ocenę, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z umową o dofinansowanie, wnioskiem o dofinansowanie oraz z przepisami prawa.
Przeprowadzony audyt ma doprowadzić do potwierdzenia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne/niekwalifikowalne.

Audyt wykorzystania środków unijnych jest przeprowadzony w siedzibie beneficjenta oraz miejscu realizacji inwestycji i obejmować będzie analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.

Audyt będzie wykonany zgodnie z powszechnie uznawanymi międzynarodowymi standardami. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obiektywizmu i profesjonalizmu czynności audytorskie będą wykonywane przez zespół przynajmniej dwuosobowy, przy czym członkowie tego zespołu są dobrani ze względu na posiadane kwalifikacje zgodne z charakterem stawianych im zadań – biegli rewidenci.

Audyt zewnętrzny obejmuje m.in. następujące obszary:

 • Gotowość organizacyjna Beneficjenta
 • Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym
 • Audyt zgodności realizacji projektu
 • Wizyta na miejscu realizacji projektu
 • Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji
 • Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi
 • Audyt w zakresie zasad informacji i promocji

Badanie sprawozdań finansowych

Działania naszych ekspertów mają charakter pogłębionej analizy wszystkich istotnych sfer powiązanych z systemem rachunkowości.
Prawie dwudziestoletni okres funkcjonowania pozwolił spółce na zdobycie ugruntowanej pozycji na rynku podlaskim. Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wypracowana została metodyka badania, opierającą się na wymogach organizacji zawodowych biegłych rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

Usługi świadczone w zakresie badania sprawozdań finansowych:

 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
 • badanie sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR/MSSF),
 • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grup Kapitałowych,
 • przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych.

Przeglądu ksiąg, dokumentów i sprawozdań dokonujemy sukcesywnie, z możliwością rozpoczęcia czynności z tym związanych jeszcze w trakcie trwania roku badanego. Przedstawiciele naszej Spółki uczestniczą w przeprowadzaniu inwentaryzacji.

Nasze czynności nie ograniczają się wyłącznie do zrealizowania standardowych celów, które muszą być osiągnięte przy każdym badaniu sprawozdania finansowego. Działania naszych ekspertów nabierają charakteru pogłębionej analizy wszystkich istotnych sfer powiązanych z systemem rachunkowości, z których najważniejsze to:

 • system kontroli wewnętrznej,
 • sposób przepływu informacji finansowych i zasady komunikacji,
 • system zarządzania ryzykiem,
 • wykorzystanie rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
 • zarządzanie środkami finansowymi,
 • sposób zabezpieczenia aktywów,
 • komputerowe systemy finansowo-księgowe,
 • zasady archiwizacji dokumentów.

Zwracamy uwagę, iż stosowana przez nas metodologia badania kładzie bardzo duży nacisk na weryfikacje w zakresie prawa podatkowego (m.in. PDOP, PDOF, VAT, Podatki i opłaty lokalne, PCC, ZUS, PFRON).

Due diligence

Usługę due diligence oferujemy podmiotom planującym podział, zakup udziałów lub akcji przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części, podjęcie decyzji o łączeniu, przekształceniu, a także podjęcie decyzji w zakresie innych inwestycji o charakterze kapitałowym.

Celem due diligence jest:

 • identyfikacja i dostarczenie Klientom wiarygodnej informacji na temat podmiotu objętego badaniem,
 • identyfikacja i kwantyfikacja ryzyk i zagrożeń w podmiocie.

Badanie due diligence wykonywane jest przez wyspecjalizowany zespół, złożony ze specjalistów posiadających wysoką wiedzę merytoryczną w zakresie prawa bilansowego, finansów, podatków, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa pracy i jeżeli to niezbędne innych dziedzin.

Due diligence, w zależności od wymagań Klienta, może mieć różny zakres.

Oferowany przez nas zakres due diligence obejmuje:

 • aspekty finansowe,
 • aspekty podatkowe,
 • aspekty prawne.

Zakres ten może być rozszerzany o inne obszary w zależności od potrzeb Klienta.

Wynikiem przeprowadzonych prac jest raport, zawierający m. in.

 • prezentację informacji zamówionych przez Klienta,
 • szczegółowy opis istotnych zdarzeń, operacji i pozycji sprawozdania finansowego,
 • opis istotnych ryzyk i nieprawidłowości podatkowych,
 • opis zagrożeń wynikających z uregulowań umownych i korporacyjnych.

Uczestnictwo w procesie przekształcenia, połączenia, podziałów

Usługa polega na wydaniu opinii na temat planu przekształcenia, połączenia i podziału jednostek, zgodnie z wymogami ustawy Kodeks spółek handlowych, z uwzględnieniem regulacji ustawy rachunkowości.

Celem badania planu przekształcenia, połączenia lub podziału jest weryfikacja przedstawionej w planie wyceny składników majątku spółki oraz analiza poprawności określenia wartości bilansowej majątku spółki oraz wartości udziałów lub akcji przypadających na wspólnika bądź akcjonariusza.

Poddanie procedurze audytu planu przekształcenia, połączenia lub podziału biegłemu rewidentowi jest bardzo istotne, bowiem opinia ta potwierdza lub podważa poprawność ustaleń będących podstawą planu przekształcenia, połączenia lub podziału.

Z doświadczeń nabytych podczas realizacji wielu tego typu projektów wynika, iż pozytywny rezultat przedsięwzięcia zależy od współpracy specjalistów różnych dziedzin: finansów, rachunkowości, podatków, wyceny oraz prawa.

Usługa audytu w procesie połączenia, podziału, przekształcenia, przejęcia może być realizowana zarówno kompleksowo jak i na poszczególnych etapach:

 • przygotowywania albo weryfikacji koncepcji przedsięwzięcia i dokumentów,
 • realizacji przedsięwzięcia wraz z koordynacją i monitorowaniem całego procesu,
 • weryfikacji, który oznacza m.in. badanie planu połączenia, podziału lub przekształcenia na potrzeby sądu,
 • dotyczącym rozliczenia transakcji w księgach rachunkowych oraz pod względem podatkowym.

Usługi atestacyjne

Usługi poświadczające są czynnościami rewizji finansowej o charakterze poświadczającym (atestacyjnym), inne niż badania i przeglądy sprawozdań finansowych, świadczone między innymi na podstawie przepisów Kodeks spółek handlowych, stosownych przepisów dotyczących prawa bankowego i przepisów o obrocie papierami wartościowymi, jeżeli usługi takie może w myśl prawa wykonywać wyłącznie biegły rewident.

Wykonanie innej usługi poświadczającej polega na sformułowaniu przez biegłego rewidenta wniosku, mającego na celu zwiększenie zaufania zamierzonych użytkowników, innych niż strona odpowiedzialna, co do wyniku – dokonanej na podstawie odpowiednich kryteriów – oceny lub pomiaru zagadnienia będącego przedmiotem usługi.

Usługi poświadczające służą poprawie wiarygodności informacji dotyczących danego zagadnienia dzięki ocenie, czy dane zagadnienie jest, we wszystkich istotnych aspektach, zgodne z właściwymi kryteriami, a tym samym zwiększają prawdopodobieństwo, że informacje te zaspokoją oczekiwania zamierzonego użytkownika. W tym znaczeniu poziom pewności, jakiego dostarcza wniosek biegłego rewidenta, określa stopień zaufania, jakim użytkownik może darzyć wiarygodność danego zagadnienia.

Audyt w liczbach

0+

Aktywa audytowanych firm

0

Przychody audytowanych firm

0

Pracownicy klientów audytu

Menu