Audyt podatkowy

Audyt podatkowy jest usługą która ma na celu wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków.

Audyt podatkowy pozwala na wychwycenie możliwych oszczędności podatkowych, a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej przedsiębiorstwa.

Przeprowadzenie audytu podatkowego polega na badaniu przez specjalistów prawidłowości ustalania przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie przepisów podatkowych.

Niniejsza usługa obejmuje badanie prawidłowości procedur i danych, tj. ich zgodności z obowiązującym dane przedsiębiorstwo prawem, a także badanie prawidłowości kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem ustaw podatkowych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

Diagnozy ekonomiczno-finansowe

W tym zakresie standardowe usługi obejmują:

 • analizę wartości przyjmowanych przez aktywa przedsiębiorstwa,
 • analizę źródeł finansowania aktywów,
 • analizę osiągniętych wielkości wynikowych (przychody, koszty, wyniki)
 • analizę przepływów pieniężnych w poszczególnych obszarach aktywności przedsiębiorstwa,
 • analizę kosztów produktu i kosztów okresu.

Dokumentacja cen transferowych

Od 2017 roku podatnicy CIT / PIT mają nowe obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi – skorzystaj z naszego wsparcia w opracowaniu dokumentacji cen transferowych.

W ramach kompleksowej usługi doradczej w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, świadczonej przez zespół ekspertów naszej Kancelarii, oferujemy:

 • audyt podmiotów pozwalający na określenie zakresu i rodzaju transakcji wymagających sporządzenia dokumentacji podatkowej (usługa nieodpłatna dla Klientów kancelarii),
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie opracowania dokumentacji cen transferowych,
 • doradztwo podatkowe w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi.

Nasze usługi świadczone są przez doświadczony zespół biegłych rewidentów, doradców podatkowych, analityków biznesowych oraz konsultantów, którzy przedstawią Państwu między innymi:

 • analizę w zakresie rodzaju i przedmiotu transakcji (zdarzeń) wymagających sporządzenia dokumentacji podatkowej,
 • opis przebiegu transakcji,
 • analizę funkcjonalną transakcji,
 • analizę ryzyka związanego z realizacją transakcji,
 • analizę w zakresie zaangażowania kapitałowego, majątkowego stron transakcji,
 • opis i uzasadnienie realizowanej strategii gospodarczej,
 • pogłębioną analizę danych porównawczych (adekwatnie do typu zidentyfikowanych transakcji),
 • wybór metodyki kalkulacji dochodu stron transakcji wraz z uzasadnieniem,
 • analizę organizacyjno-finansową transakcji, wraz z uzasadnieniem sposobu kalkulacji cen.

Doradztwo gospodarcze

Standardowe doradztwo gospodarcze ukierunkowane jest na:

 • tworzenie i funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • przekształcenia, fuzje i podziały spółek prawa handlowego,
 • tworzenie struktur podatkowych.

Doradztwo podatkowe

Podstawowym celem świadczonego przez nas doradztwa podatkowego jest pomoc klientom we wszystkich aspektach działalności, na które ma wpływ prawo podatkowe.

W ramach usługi doradztwa podatkowego oferujemy szeroki wachlarz różnorodnych form wsparcia, w tym m.in.:

 • konsultacje oraz porady w zakresie interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych zdarzeń wywołujących skutki podatkowe,
 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowych kwestii związanych z cenami transferowymi,
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania oraz formy prowadzenia działalności dla nowopowstających firm,
 • opracowanie compliance podatkowe.

Doradztwo w zakresie przekształcenia, połączenia, podziałów

W ramach świadczonych usług oferujemy Klientom obsługę procesów połączeń, podziałów, a także innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Zapewniamy doradztwo przy procesach przeprowadzania transakcji związanych z restrukturyzacją, sprzedażą lub nabywaniem przedsiębiorstw.

Oferujemy wsparcie w zakresie opracowania planów połączenia, podziału, przekształcenia oraz ustalenia parytetu wymiany akcji, udziałów przy dokonywanych transakcjach.

Procesy restrukturyzacji i reorganizacji spółek są skomplikowanymi procesami, które implikują konieczność podjęcia szeregu działań z uwzględnieniem przepisów podatkowych, z tego też powodu nasze usługi w tym zakresie obejmują doradztwo podatkowe, z uwzględnieniem wyboru optymalnej struktury organizacyjnej mającej na celu planowanie obciążeń podatkowych.

Zakres naszego doradztwa obejmuje przede wszystkim:

 • doradztwo w zakresie ustalania rachunkowych i podatkowych skutków transakcji,
 • pomoc w przygotowaniu planów połączeń, podziałów i przekształceń,
 • doradztwo w zakresie stworzenia struktury nowego przedsiębiorstwa,
 • doradztwo obejmujące ustalenie sposobu realizacji transakcji koniecznej do osiągnięcia założonych rezultatów przy uwzględnieniu regulacji prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości,
 • pomoc w przygotowaniu planu przekształcenia oraz wymaganej dokumentacji związanej z połączeniem lub podziałem spółek.

Usługi w procesie połączenia, podziału, przekształcenia czy przejęcia mogą być realizowane kompleksowo, jak i na poszczególnych etapach przygotowania koncepcji, dokumentów, realizacji i monitorowania procesu, a także jego weryfikacji czy też jego rozliczenia pod względem podatkowym i rachunkowym.

Realizowane usługi mogą również obejmować pomoc przy wycenie wartości przedsiębiorstw i wkładów rzeczowych, a także sporządzenie analizy due dilligence.

Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

Nasza oferta w tym zakresie skierowana jest na:

 • opracowanie modelu finansowego dla danego projektu inwestycyjnego,
 • analizę możliwych struktur finansowania danego projektu inwestycyjnego,
 • analizę opłacalności (NPV, IRR, ROI).

Planowanie podatkowe

Poprzez usługę planowania podatkowego pomagamy w efektywnym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.
Podatki są widocznym elementem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Efektywne zarządzanie finansami każdego przedsiębiorstwa musi zatem obejmować odpowiednie nimi zarządzanie.

Odpowiednio wdrożone rozwiązania przyczyniają się do obniżenia efektywnej stawki podatkowej, nawet poniżej obowiązującej stawki nominalnej, a to jest celem efektywnego planowania podatkowego.

W skład tej usługi wchodzi:

 • identyfikacja najistotniejszych obszarów wpływających na efektywność rozliczeń podatkowych,
 • planowanie amortyzacji podatkowej,
 • działania typu “cost segregation”,
 • strukturyzacja aktywów i pasywów,
 • zmiana formy prawnej prowadzonej działalności.

Prowadzenie postępowań przed organami administracji skarbowej

Zespół specjalistów dysponuje wiedzą w zakresie procedur podatkowych, pozwalającą na skuteczne reprezentowanie Klientów w sprawach podatkowych toczących się przed organami administracji skarbowej. Reprezentujemy Klientów w zakresie kontroli podatkowych, postępowań podatkowych a także kontroli skarbowych, a także na etapie skarg do Sądów Administracyjnych w zakresie tego rodzaju spraw. Specjaliści Grupy Partnerskiej BUCHALTER udzielają konsultacji oraz wyjaśnień , a także oferują przygotowanie pism w ramach odpowiedzi na wezwania Urzędu Skarbowego. W sprawach wymagających takiej konieczności oferujemy reprezentowanie podatników osobiście w Urzędzie Skarbowym

Oferujemy również pomoc przy sporządzaniu korekt deklaracji, przygotowywaniu niezbędnych wyjaśnień oraz składaniu pism i odwołań.

Dodatkowo oferujemy sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie prawa podatkowego. Oferujemy zarówno pomoc przy sporządzaniu wniosku bądź zastępstwo procesowe w tym zakresie, zarówno na etapie sporządzania wniosku jak i w trakcie całej procedury, aż do jej zakończenia wydaniem interpretacji indywidualnej.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu druków rejestracyjnych, aktualizacyjnych, przy sporządzaniu deklaracji rocznych oraz okresowych, jak i deklaracji składanych w Urzędach Skarbowych incydentalnie (spadki, darowizny).

Wycena przedsiębiorstw

Przeprowadzamy wyceny udziałów (akcji) oraz zorganizowanych części podmiotów gospodarczych w oparciu m.in. o metody:

 • majątkowe,
 • dochodowe (m.in. DCF),
 • mieszane,
 • porównawcze.

Audyt w liczbach

0+

Aktywa audytowanych firm

0

Przychody audytowanych firm

0

Pracownicy klientów audytu

Menu